ČUSTVENA ZRELOST

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast ČUSTVENA ZRELOST

 • Avtor
  Prispevki
 • #28253
  tadej pretner
  Moderator

  Ker dolgih sestavkov nihče ne bereLOL, bom tule nekaj o čustveni zrelosti v
  več nadaljevanjih. Vmes seveda veljajo komentarji …

  Vpliv čustvene zrelosti na delovanje v kolektivni realnosti (čustvena zrelost kot nezavedni motivacijski dejavnik)

  V preteklosti je prevladovalo
  prepri
  čanje, da so ljudje dobrih
  intelektualnih sposobnosti posledi
  čno tudi čustveno
  zrelej
  ši od tistih, s povprečnimi, a
  temu seveda ni tako. V preteklih sestavkih smo videli, da zaznavamo svet skozi
  čustveni
  filter, ta pa ni neposredno odvisen od intelektualne razvitosti. Dejstvo namre
  č je, da
  se lahko intelektualno razvijamo doma, skozi branje razli
  čnih
  knjig, gledanjem pou
  čnih oddaj, poslušanje
  misli raznih duhovnih u
  čiteljev, skratka, ločeno od življenja.
  Za razliko od intelektualnega, pa prihaja do
  čustvenega
  razvoja skozi interakcijo z ljudmi in dogodki v vsakdanjem
  življenju.
  To seveda pomeni, da lahko na intelektualni ravni vemo o
  življenju
  res ogromno,
  živeli pa ga bomo v skladu s
  svojo
  čustveno razvitostjo/zrelostjo,
  ki je posledica
  življenjskih izkušenj. Ali
  povedano z drugimi besedami – na intelektualni ravni lahko razumemo, da
  partnerja zares ljubimo takrat, ko mu znamo brez odporov dopustiti, da nas
  zapusti, na
  čustveni ravni pa to zmore redko
  kdo. Enako relacijo najdemo tudi na ravni fizi
  čnega
  zdravja; le to je v korelaciji s tem, kako
  življenje
  živimo, ne pa s tem, kako
  mislimo, da bi ga morali.
  Življenje živeti
  ali o njem razpravljati, sta dve povsem razli
  čni
  stvari.

  Na stopnjo čustvenega razvoja sicer poleg zorenja, učenje na intelektualni ravni
  sicer vpliva, dejstvo pa je, da v dolo
  čenih življenjskih situacijah prihaja
  do popolnih miselnih blokad, kot tudi to, da dolo
  čeni tipi življenjskih situacij
  determinirajo
  čustveno-mentalne odzive, ki so v večji ali manjši meri odvisne od stopnje čustvene zrelosti

  Glede na našo čustveno zrelost, resoniramo s posameznimi nizko in visoko vibracijskimi
  polji realnosti. Skromnej
  ša je čustvena zrelost, bolj smo pod
  vplivom nizko vibracijskih polj in bolj so destruktivna. To seveda vpliva tudi
  na na
  še ciljne strukture. Da svoje cilje izbiramo po svobodni volji, je v
  veliki meri zgolj privid. Ameri
  ški profesor psihologije Clare
  W. Graves pa je odkril nekak
  šno motivacijsko strukturo,
  skozi katero na
  še ciljne strukture ne le odražajo določene potrebe, ampak imamo
  globinsko potrebo, da jih realiziramo po dolo
  čenem vrstnem redu. Pri tem gre
  tako za dejstvo, da pri ciljih vi
  šjega ali abstraktnega tip ne
  moremo biti zares uspe
  šni, če nimamo zadovoljenih
  nekaterih osnovnih potreb, kot tudi to, da cilje, ki jih osvojimo, spremljajo
  dolo
  čeni vedenjski modeli, ki izhajajo iz čustvene zrelosti. Na
  Gravesovih postavkah temelji devet stopenjski model
  čustvenega zorenja in njegovega
  vpliva na ciljne strukture, ki ga navajam:

  1. Najnižje čustveno stanje je povezano predvsem z aktivnostjo reptilskih možganov, zanj pa je značilno to, da imamo v fokusu
  golo pre
  živetje in zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Gre torej
  za fizi
  čni obstanek (hrana, dom, denar za preživetje…). Čustvena potreba te ravni je
  ljubezen na fizi
  čni ravni, telesna bližina, potreba po dotiku, nežnosti in izpolnitev skozi
  spolni odnos, kot tudi vse druge oblike telesnih aktivnosti, ki vodijo v stanje
  ugodja. Da bi obvladovali to stopnjo
  čustvene zrelosti, moramo torej
  imeti izgrajen odnos do materialnega na vseh ravneh, na to, kako ga bomo
  izgradili, pa vplivajo na
  ši starši/vzgojitelji, v najbolj
  zgodnji fazi, kot tudi to, da dolo
  čenih potreb v sebi ne
  zatiramo, kar je spet v veliki meri, ne pa povsem, odvisno od vzgoje v zgodnji
  fazi.
  Če torej otrok v tej fazi ne izkuša ljubezni in topline, če ga učijo, da je svet poln
  nevarnosti ipd., kot tudi
  če bo kasneje, kot odrasel
  zatiral nekatere potrebe, ki izhajajo iz te ravni, je velika verjetnost, da na
  ravni
  čustvene zrelosti te ravni ne bo osvojil. Če se ne počutimo varne in nimamo
  zadovoljene dolo
  čene stopnje telesnega ugodja, ne le da v ciljih višjega spektra ne moremo biti
  uspe
  šni, ampak zanje celo nimamo interesa. Dober primer tega dejstva je bil
  evidenten v vojni na Hrva
  škem, kjer so številne begunce, od katerih so
  nekateri komaj ohranili
  življenje, večina pa je bila priča vojnim strahotam, ki so
  vodile v razli
  čne traume. Zato so jim zagotovili vrhunske psihoterapevtske
  strokovnjake, med katerimi so bili tudi ameri
  ški in nemški. Rezultat pa je bil praktično ničen ¨C ti ljudje so rabili občutek varnosti, vizijo, kje in
  kako bodo v prihodnosti lahko
  živeli, ne pa psihoterapije. V
  kaj vodi zatiranje nekaterih naravnih potreb, pa vidimo v
  številnih aferah pedofilije, ki
  se nana
  šajo na nekatere krščanske duhovnike. Kaj je
  pravzaprav v ozdju te problematike?

  Potreba po spolnem odnosu je naravna in normalna in če jo prekinemo s celibatom, ki
  torej prepoveduje kakr
  šnekoli spolne odnose, to v
  nekaterih posameznikih povzro
  či notranji pritisk, ki mu niso
  kos. A zakaj so opredelitev
  številnih otroci in ne osebe
  nasprotnega spola? Odgovor na to vpra
  šanje tiči v začetku tega teksta, kjer sem
  govoril o tem, da o
  življenju na mentalni ravni
  lahko vemo vse,
  živimo pa ga v skladu s čustveno zrelostjo, do katere
  prihaja skozi
  življenjske izkušnje. Duhovniki vedo na
  intelektualni ravni o
  življenju zelo veliko, vendar
  pa je njihov na
  čin življenja takšen, da do nekaterih izkušenj preprosto ne pride.
  Sposobnost vzpostavitve globljega oziroma seksualnega odnosa z osebo
  nasprotnega spola poteka skozi za
  četne nespretnosti in
  nerodnosti, duhovniki pa teh izku
  šenj nimajo. Poleg tega jim je
  avtoriteta, ki jo predstavljajo, dodatna ovira pri vzpostavitvi intimnega
  odnosa z nasprotnim spolom, saj imajo ob
  čutek, da bi jim določene nespretnosti, do katerih
  bi pri tem najverjetneje pri
  šlo, spodkopavajo
  avtoriteto. Zato se v primerih
  neobvladljive spolne sle
  številni raje »spravijo« nad
  otroke, nad katerimi zlahka vzpostavijo notranjo gotovost, potrebno za spolni
  odnos.

  Moč te čustvene ravni vidimo tudi v vsakdanjem življenju. Ljudje morajo za
  enak ali manj
  ši denar delati vedno več, mediji pa so polni novic o
  tak
  šnih in drugačnih katastrofah in ogroženostih. To ljudem zoži fokus na golo preživetje, v katerem ljudje
  izgubijo zanimanje na
  številne druge aspekte življenja, pri tem pa trpijo
  predvsem odnosi.

  Se nadaljuje …

  Lepo je če deliš
  #28323
  tadej pretner
  Moderator

  Druga
  stopnja
  globinske čustvene
  motivacije se nana
  ša
  na na
  šo
  usmerjenost na dru
  žino,
  ki stopi v ospredje
  čim
  imamo pote
  šene
  primarne potrebe, vezane na pre
  živetje.
  Gre za globinsko potrebo po
  čustveni
  varnosti, ki nam jo daje ob
  čutek,
  da dru
  žini
  pripadamo in nas ta na vseh ravneh podpira. V fazi odra
  ščanja
  je v otroku ta potreba mo
  čnejša
  kot potreba za tem, da je samosvoj, zato dele sebe pogostokrat zataji, da bi
  dobil jasnej
  ši
  ob
  čutek
  sprejetosti v dru
  žino
  oziroma ob
  čutek,
  da je od dru
  žine
  ljubljen. Svoje mnenje v tej fazi torej zataji in oblikuje nazore glede na nazore
  »plemenskega poglavarja«. V tej fazi meni, da je zanj dobro tisto, kar je dobro
  za družino.
  Čustveno
  varnost si torej sku
  š
  a
  zagotoviti tako, da se drži običajev in vrednot družine oziroma plemena, ki jih
  je pripravljen tudi za vsako ceno braniti, če so od zunaj ali znotraj kakorkoli
  ogrožene. Primer: v določenih okoljih se zgodi, da recimo potem, ko oče
  spolno zlorabi mladoletno hčerko in ta to pove mami, le ta skuša potem hči
  prepričati, da se to ni zgodilo. Do tega pride zaradi potrebe po ohranjanju podobe
  o vrednotah družine tako navzven kot navznoter.

  V psihično
  zdravo osebo bo na
  čeloma
  otrok odrasel le
  če
  mu dru
  žina
  daje podporo pri uresni
  čevanju
  idej, doseganju ciljev, oblikah vedenja in mu pomaga oblikovati pomembnej
  še življenjske
  na
  črte.
  Številni
  strokovnjaki celo menijo, da je treba otroka podpreti tudi pri nekaterih
  deviantnih oblikah vedenja/delovanja, recimo pri kajenju.
  Številne
  raziskave so namre
  č
  pokazale, da otrok
  številne
  deviantne oblike vedenja opusti sam,
  če
  se star
  ši
  proti njim ne borijo, ampak mu jih »dovolijo«, s tem, da mu dajo tudi jasno in
  nedvoumno informacijo o tem, kak
  š
  en
  vpliv ima cigareta ali kaka druga oblika deviantnega vedenja na njegovo
  zdravje, razvoj …

  Težnja
  po zadovoljitvi potreb dru
  žine
  pride v ospredje tudi v odraslosti, ko ima
  človek
  lastno dru
  žino,
  njene potrebe in odnosi v njej pa niso zadovoljene. Velik del travmatskih
  izkušenj, ki jih doživljamo, je povezanih s pomanjkanjem čustvene podpore s
  strani družine, zato tudi zdravljenje družinskih odnosov sodi v to raven
  čustvenih potreb.
  Na tej ravni gre torej za težnjo po čustveni varnosti, ki jo
  dobimo skozi podporo članov družine.

  – Razvoj osebne moči

  Potrebi za občutkom pripadnosti družini sledi potreba, da se uveljavimo tudi
  izven kroga družine, ves čas pa v nas tli tudi potreba po tem, da smo
  samosvoji. Vse to je povezano z občutkom samospoštovanja, ki se razvija na
  osnovi razmerja med tistim, kar mislimo/čutimo da bi morali biti in tistim, kar
  skozi reakcije drugih na naša dejanja čutimo, da smo. Zato je najpogostejši
  motivacijski moment te faze težnja, da določene stvari dokažemo drugim in sebi,
  seveda pa tudi potreba po izražanju svoje bazične samosvojosti. Skozi njihovo
  realizacijo začnemo segati prek inkodiranih meja, ki izhajajo iz specifičnih
  družinskih okolij in njihovih »pravil«. Če je recimo družina v kolektivni
  identiteti žrtve, nas načeloma ne bo podprla pri uresničevanju samostojnih
  poslovnih projektov, saj bo prepričana, da drsimo v propad.

  Ta potreba se prvič pojavi v puberteti in adolescenci, ki sta torej procesa, ki
  tičita v njenem ozadju
  (puberteta je bolj telesna, adolescenca pa
  bolj
  čustvena). V
  tej fazi je sila pomembno, da se znamo izraziti in dobimo od dru
  žine/družbe povratno informacijo, da so naše težnje dobro sprejete. Družinski odnosi, v katerih je
  potreba odra
  ščajočih za lastnim izrazom konstantno
  omalova
  ževana, ne
  vodi v razvoj osebe, ki bi bila v odraslosti psihi
  čno stabilna. Če namreč pozitivne povratne informacije
  ni, postane posameznik introverten, ali pa sku
  ša pozornost/potrditev izsiliti
  celo z nasiljem. To je pogostokrat prisotno med otroci, kjer so nasilne
  ži običajno tisti, ki se niso znali
  uveljaviti na noben drug na
  čin.
  Kvaliteta te
  življenjske
  faze se odrazi tudi kasneje v
  življenju,
  saj se lahko le tisti, ki so se nau
  čili
  udejanjati potrebo po lastnem izrazu, kreativno vklopijo v dru
  žbo, ostali pa običajno igrajo vloge žrtev ali upornikov. V kontekstu
  potrebe po potrditvi okolice tudi vzgoja v pretirani skromnosti ni najbolj
  ša. Ravno ljudje, ki so bili
  vzgajani na ta na
  čin,
  se kasneje sila pogostokrat razvijejo v bahate in egoisti
  čne osebe, v čustvenih vezah pa skuš
  ajo partnerja in njegovo
  delovanje na vseh ravneh nadzirati. V vseh teh primerih gre seveda za poskus
  kompenzacije pomanjkanje potrditve v fazi, ko je bila le ta zanjo zelo
  pomembna.

  – Položaj in občutek varnosti v družbi

  Ko imamo
  zadovoljene potrebe, vezane na preživetje, občutek čustvene varnosti in smo se
  do neke mere afirmirali v smislu samopotrditve, se pojavi spontana potreba po
  vključitvi v družbo, vezana običajno na obdobje delne ali popolne
  osamosvojitve. Čustvena potreba te ravni
  je izpolnitev skozi skladno ljubezensko vezo.
  Medtem ko adolescent
  pogostokrat teži k samopotrditvi skozi številne kratkotrajne ljubezenske veze
  in jih zato tudi ne jemlje preveč resno, na tej ravni išče partnerja za resno
  vezo z vsemi spremljajočimi vrednotami. Takšna veza je temelj za izgradnjo
  družine.

  Na osebnem nivoju torej skušamo osnovati družino ter v lastno življenje vnašamo
  nekakšen red. Življenju damo strukturo, ki odraža cilje, pričakovane
  rezultate, na katere se lahko zanesemo.

  V takšnem okolju težimo za ekonomsko in pravno varnostjo.

  Ker skušamo svoji družini zagotoviti varnost, nam je
  v interesu oblikovanje dru
  žbe, v kateri bo to mogoče zato smo tudi energijo
  pripravljeni usmerjati na način, da družba na vseh ravneh boljše funkcionira.
  Postanemo del nje in sicer tako, da se za
  čnemo na enak način, kot smo se v zgodnji fazi
  otroštva prilagajali pravilom družine, sedaj prilagajati pravilom družbe, se
  zavedati dolžnosti in odgovornosti, ki jih vključitev vanjo prinaša,
  spoštovanja družbene hierarhije, avtoritet, zakonov …

  Glede na to, da pri nas v kolektivnem smislu prevladuje zavestnost žrtve, je
  sila veliko ljudi, ki vse življenje »obtiči« na tej ravni čustvene zrelosti in
  nezavednih motivacijskih gibal.

  se nadaljuje …

  Lepo je če deliš
  #28441
  tadej pretner
  Moderator

  – Težnja po osebni
  realizaciji in osebnem uspehu v družbi

  Bistvena
  značilnost predhodne (četrte) ravni je bila prilagajanje družbi in želja po
  tem, da bi družba na vseh ravneh adekvatno delovala. Lastne globinske želje je
  torej človek na četrti ravni zataji v želji po tem, da ustrezno deluje družba,
  njegova partnerska veza … Na peti ravni pa človek družbene danosti in svoj
  položaj v družbi doživlja kot odskočno desko za to, da se razvije in/ali
  ekonomsko uspe sam. To običajno realizira na enega od treh načinov:

  – skuša si izboriti prostor/ustrezen status v takšnem podjetju, kjer mu bo
  omogočeno ne le to, da dela stvari, ki ga globinsko izpolnjujejo, ampak tudi ustrezno
  napredovanje in s tem povezan višji status v družbi;

  – se spusti v vode samostojnega podjetništva, kjer je odvisen sam od sebe in
  svojega dela, pod pogojem seveda, da se ukvarja ali proizvaja stvari, za
  katerimi vlada v družbi določena potreba;

  – kombinacija prvih dveh načinov (razna managerska in druga samostojna dela,
  vezana na določena podjetja in ustanove).

  Cilj vseh treh načinov je ne le družben položaj, ampak tudi otipljiv finančni
  učinek. Vlaganje energije v določeno delo osebam na tej ravni ni problem, a le
  pod pogojem, da je takoj viden tudi učinek vložene energije oziroma pod
  pogojem, da je z delom, ki ga opravlja, moč ustrezno zaslužiti. Oseba želi
  delati, ampak le če je z delom moč zaslužiti. Teži tudi k odgovarjajočem statusu v družbi in se ne
  počuti dobro, če ga ne doseže. Seveda tudi na družbo kot takšno sedaj gleda
  drugače. Če je na četrti ravni v družbi iskal varnost oziroma se vključil
  vanjo zato, da bi na nek način ona zanj »poskrbela«, ga na tej ravni zanima
  struktura in ureditev družbe, v kateri bo imel posameznik čim več možnosti za
  uspeh, samorazvoj in velik zaslužek. Sebi in svojim bližnjim skuša torej
  omogočiti dober dobro življenje izven omejitev, ki jih diktira družba. Pri tem
  pogostokrat pride tudi do skušnjave, vezane na kršenje etičnih, moralnih in
  zakonskih pravil družbe.

  Posamezniki, ki se na tej ravni uspešno razvijejo, dobijo spontano potrebo po
  tem, da svoj uspeh navzven pokažejo s kopičenjem luksuznih avtomobilov,
  stanovanjskih objektov ipd. S tem, ko so realizirani vsi materialni pogoji, se
  pri tistih, ki potomcev še nimajo, pojavi želja po tem, da bi jih imeli.
  Čustveno izpolnitev potem iščejo skozi
  ljubezen do otrok. Generalno pa lahko rečemo, da je čustvena/motivacijska
  potreba te ravni požeti plodove svojega dela, ne glede na to, za kakšno delo
  gre; ti plodovi so torej lahko materialni, čustveni ali duhovni, pri vsem
  skupaj pa je seveda pomemben tudi ustrezen družbeni status.

  Ko v polnem pomenu besede
  živimo peto stopnjo čustveno-motivacijske ravni, imamo torej izpolnjene osnovne preživetvene, čustvene in
  izpolnitvene postavke na ravni pogojene ravni življenja in medsebojnih odnosov.
  Če se razvijamo še naprej, se to zgodi v duhovno, nepogojeno smer, v kateri se
  začnemo globinsko zavedati povezave z vsem stvarstvom. Glede na to, da se na
  čustveni ravni razvijamo le skozi delovanje in vedno nove izzive, ni
  presenetljivo, da številni posamezniki, ki veljajo za duhovne učitelje,
  ustrezne čustvene zrelosti pravzaprav nimajo. Takšne stvari se dogajajo
  predvsem tistim, ki niso v polni meri izživeli vseh do sedaj naštetih
  čustveno-motivacijskeh ravni, ampak so se znašli v statusu duhovnega učitelja
  tako, da so do tega prišli po intelektualni in ne po izkustveni poti, ali pa
  tako, da so v preteklosti razvoj nekaterih plati osebnosti preskočili ali celo
  zaradi nesposobnosti, da jih adekvatno razvijejo, izbrali duhovne vode za beg
  pred pogojeno realnostjo, v kateri se niso znašli. Zato se dogaja, da najdemo v
  vrstah tistih, ki veljajo za duhovne učitelje številne takšne, ki so obsedeni s
  seksom, materialnim bogastvom ali lastnim egom. Pri tem niso imuni niti najbolj
  razvpiti duhovni učitelji. Osho je recimo zbiral luksuzne avtomobile (Rolls
  royce). Imel naj bi jih 93. Njegova nagnjenost h kopičenju luksuznih
  avtomobilov torej kaže na dejstvo, da je bil na ravni čustvene zrelosti oziroma
  motivacijskih čustvenih gibal na peti ravni (od devetih). Mnogi od tistih, ki
  ga zagovarjajo pravijo, da je avtomobile sicer res imel, a nanje ni bil vezan.
  A pri čustveni zrelosti ne gre za to, da
  si na nekaj vezan ali ne, pač pa za to, da se v tebi pojavi impulz po kopičenju
  materialnega, ki pač izhaja iz pete ravni. Čustveno zrelejši človek, ki se
  dejansko izkustveno zaveda povezanosti z vsemi živimi bitji in pozna podatek,
  koliko ljudi recimo vsak dan umre od lakote, bi viška denarja zanesljivo ne bi
  uporabljal za kopičenje avtomobilov, ampak bi našel način, da ga plasira tako,
  da bi se učinek odrazil na »celoti«

  se nadaljuje

  Lepo je če deliš
  #28465
  tadej pretner
  Moderator

  Prejšnji del sem zaključili s ciklom, ki se nanaša na stanja, pri katerih smo
  v veliki meri vezani na nizkovibracijska polja realnosti. Dokler skozi ta
  stanja čustveno ne dozorimo, se sicer seveda lahko ukvarjamo tudi s t.i.,
  višjimi stanji, vendar pa nam bo pozornost ves čas uhajala na segmente nižjih
  stanj, ki jih nismo v resnici izživeli in s tem dosegli ustrezne čustvene
  zrelosti. Peta stopnja (težnja po osebni realizaciji in osebnem uspehu v družbi)
  je pravzaprav mejna in vsebuje številne elemente višjih in nižjih stanj.

  Stanja
  visokovibracijskih motivacijskih gonil, ki ne prihajajo od zunaj, ampak iz nas
  samih, pa so:

  – Težnja da s
  svojim delovanjem prispevamo k dobrobiti vseh

  Ko torej
  dozorimo skozi
  petih nižjih stanj, se v nas pojavi
  spontana potreba po tem, da skušamo prispevati h kvaliteti dužbenega razvoja in
  življenja nasploh. Običajno se začne tako, da začnemo opažati vseprisotne
  destruktivne segmente evolucije narave in človeštva – vojne, lakoto, revščino,
  verske in rasne probleme in druge oblike neenakosti, ekološke probleme kot
  posledice neprimernega izkoriščanja naravnih resursov …, potem pa najdemo
  način, da se vključimo v proces kreiranja humanejše družbe. Čustvena potreba te
  ravni je ljubezen ne le do bližnjih, ampak družbe in narave kot celote, ki
  zamenja racionalizem nižjih stanj. Oseba se na tej ravni zavzema za
  enakomernejše razporejanje dobrin, socialno varnost, čisto tehnologijo,
  reševanje problemov v naravi, zaradi globinskega zavedanja vsesplošne
  povezanosti na večih ravneh in hkrati čara raznolikosti, pa do uresničevanja
  ciljev ne skuša le prek dogovorov, vključevanja v humanitarne akcije ipd.,
  ampak se poslužuje tudi energijskih pristopov iz domene duhovnosti.


  Potreba za osebnim razvojem

  Na prejšnji ravni dobi oseba jasno vedenje o
  večplastni povezanosti, a čuti, da v praksi ne more izkoristiti vseh
  potencialov tega dejstva. Zato jo začne zanimati predvsem lastni napredek,
  katerega bi potem lahko dala v službo celote. Fokus zato spet usmeri nase, tako
  da začne pospešeno razvijati sposobnost samoopazovanja, se skoznjo zavedati
  identifikacij s potrebami, ki izhajajo iz materialnega sveta, iskati smisel
  življenja, njene namere pa se nanašajo predvsem na transformacijo zaznanih
  lastnih slabosti oziroma na večplastni razvoj osebnih potencialov. Odprta je do
  novih informacij, ki jih zna kvalitetno selekcionirati in povezovati, neodvisno
  od vseh trendov in mnenj splošno priznanih avtoritet. Materialne dobrine jo
  torej v tej fazi več ne zanimajo, zato pa postane spontana in se nauči
  povezovati različna znanja, ki jih skozi lastno izkušnjo udejanja v številnih
  segmentih življenja, ki presegajo materialni svet, hkrati pa je sposobna
  delovati v vseh družbenih procesih, ne da bi se pri tem ujela v past identifikacij,
  ki jih ti nosijo s seboj. Ta neodvisnost se odraža tudi v čustveni sferi. Šele
  na tej ravni čustvene razvitosti znamo človeku, ki ga imamo radi, dovoliti da
  odide, brez pojava osebne bolečine v primerih, ko gre za osebo, ki nam je bila
  zelo blizu. Pri tem seveda ne gre za čustveno hladnost, ampak za to, da živimo
  večplastno povezanost z vsemi, v okviru tega pa spontano upravljamo z ritmi
  stanj, kakšna so čustveno približevanje in oddaljevanje.

  Potreba po globalnem razvoju

  Ko človek razvije gornje sposobnosti se pojavi spontana potreba da jih plasira
  v dejavnosti, ki so v dobrobit vseh. Zaveda se, da povezanost ne pomeni izgube
  individualnosti in da je ravno ta individualnost vsakega dela celote ključen
  element napredka. Osredotoči se torej na dejavnosti, ki prispevajo k evoluciji
  celote, pri tem pa ne išče nujno različnih leaderskih funkcij, saj se zaveda
  potencialov in moči delovanja iz ozadja. Pri tem delovanju ji je pomemben
  planet kot tak, saj se zaveda, da smo ga že tako izčrpali, da svojih napak v
  zvezi s tem zgolj z delovanjem v materialnem segmentu verjetno ne moremo več
  popraviti, zato išče tip duhovnosti ki bo resnično osvobodil človeštvo in
  planet. Če ne igra vidne vloge v kateri od organizacij, ki imajo globalne
  humanitarne cilje, običajno deluje kot duhovni učitelj. Čustveno izpolnitev
  čuti, kadar sebe in druge in svet osvobodi bolečine, omejitev in problemov.  – Popolna izpolnitev


  Razsvetljenost – zavest, da je vir
  vseh problemov v ločenosti od celote. Včasih deluje kot duhovni zdravilec, včasih
  kot umetnik … Čustvena potreba – popolna nedolžnost, stanje brez krivde
  (koren krivde se nahaja v ločenosti od celote)

  Ob koncu se vračam k meji med nizkovibracijskimi
  in visokovibracijskimi polji, s katero sem v temle delu začel. Neko polje realnosti,
  ki jo izkušamo, ima več podpolj. Ko smo na peti stopnji, stopnji osebne
  realizacije in osebnega uspeha, prav gotovo izkušamo tako visokovibracijska kot
  tudi nizkovibracijska polja. Nizkovibracijska zato, ker smo kot del celote
  fokusirani nase, visokovibracijska pa zato, ker nas delo izpolnjuje. Če nas je
  ustrezna življenjska doba, intelektualni in čustveni razvoj usmeril k potrebam
  višje stopnje, nismo pa do konca izživeli potreb nižjih stopenj, jih kasneje
  enostavno moramo izživeti. Kadar se recimo odrasli obnašajo otročje, je to
  zato, ker je niso izživeli takrat, ko je bil čas za to. To je tudi v ozadju
  krize srednjih let, ko se posameznikom »trga« in se obnašajo kot pubertetniki. Če nismo
  izživeli svoje seksualnosti, dosegli materialnega statusa, dobili potrditev od
  okolice, bomo to skušali dobiti slej ko prej, ne glede na to, s kakšnim tipom
  »duhovnosti« se trenutno ukvarjamo in kako intenzivno.

  Lepo je če deliš
 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.